حمید رضا اسماعیلی

 

سوابق تحصیلی:

 •  کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه شیراز
 • دکترای فیزیک گرایش ماده چگال
 • کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
 • دانشجوی دکتری عمران

 سوابق کار :

 • شهردار خرامه از سال 1386 تا 1390
 • بخشدار مرکزی شیراز از سال 1390 تا 1391
 • معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان شیراز از سال 1391 تا 1393
 • دبیر شورای ترافیک شهرستان شیراز از سال 1390 تا 1393
 • قائم مقام ستاد مدیریت بحران شهرستان شیراز  از سال 1390 تا 1393
 • دبیر شورای مسکن شهرستان شیراز از سال 1390 تا 1393
 • دبیر شورای اداری شهرستان شیراز از سال 1390 تا 1393
 • دبیر شورای برنامه ریزی شهرستان شیراز  از سال 1390 تا 1393
 • دبیر شورای آب و کشاورزی شهرستان شیراز از سال 1390 تا 1393
 • شهردار منطقه 10 شیراز از سال 1393 تا 1395