شهردار منطقه 1
                         غلام رضا ناموررچی