•  عمومی
  •  امور مالی
  •  فنی و شهرسازی
  •  کمیسیون ماده صد
  •  املاک
  •  اصناف
  •  فضای سبز
  •